Bolån

Bolan direktfinansBolån är en populär förkortning för bostadslån, det vill säga ett lån som används för att köpa en villa, en lägenhet, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Anledningen till att det finns speciella lån för köp av bostäder är den förhållandevis stora köpeskillingen.

Ett bolån skiljer sig från de flesta andra lån som riktas mot privatpersoner i och med att det har en reell säkerhet. När du tar ett bolån använder långivaren, till exempel en affärsbank eller ett bolåneinstitut, själva bostaden som säkerhet. Om du av olika anledningar inte kan uppfylla dina skyldigheter enligt det låneavtal du tecknar med banken kan banken få ersättning ur värdet av bostaden.

Ränta på bolån

Ju bättre säkerhet en långivare har, desto tryggare utlåning och desto lägre ränta. Privatpersoner kan inte erbjuda en tryggare säkerhet än en bostad, och det gör att bolånet blir det räntemässigt billigaste lånet en privatperson kan ta. Du ska också komma ihåg att du kan få en rabatt på kostnaden i och med ränteavdraget.

Bankernas bolåneräntor har utgångspunkt i riksbankens reporänta. Ju lägre reporäntan är, desto lägre blir bolåneräntorna överlag. Det finns emellertid också en individuell aspekt. Bankerna lägger in saker som befintliga engagemang (sparkonton, pensionsförsäkringar, med mera), din befintliga ekonomi, din amorteringsvilja, och så vidare, i bedömningen av vilken ränta du ska kunna erbjudas. Som du förstår finns möjligheter att påverka räntan i en för dig fördelaktig riktning.

Bolån kan vara rörliga eller bundna. Ett rörligt bolån löper med rullande tremånadersränta medan bundna bolån löper med samma räntesats under hela bindningstiden. Vad du ska välja är en individuell sak. Historiskt sett har det emellertid visat sig att det är något mer fördelaktigt att välja rörlig ränta.

Jämför banker och deras bolåneräntor och se över möjligheten till att ta ett privatlån till kontantinsatsen.

Bolånetak och kontantinsats

Den 1 oktober 2010 trädde nya riktlinjer kring bostadslån i kraft. Riktlinjerna stipulerar att ett nytt bolån inte bör vara på ett belopp som överstiger 85% av marknadsvärdet för bostaden. Med ett mer populärt begrepp brukar man tala om ”bolånetaket”. Anledningen till att de nya riktlinjerna klubbades igenom var framför allt en oro för en överhettning på den svenska bostadsmarknaden. Riktlinjerna följs av alla banker och bolåneinstitut, och en hel del av dem har även på eget initiativ sänkt taket till 75% av marknadsvärdet.

Reglerna innebär att du som vill köpa en bostad med hjälp av bolån nu får lägga till mer pengar i form av antingen egna hopsparade medel eller pengar som du lånar upp via privatlån/blancolån än vad du var tvungen att göra tidigare. Det ställs helt enkelt större krav på kontantinsatsen.

Försäkringar för oförutsedda livshändelser

Kostnaden för bolånet med räntebetalningar och amorteringar är förmodligen en av de största, om inte den största, av hushållets utgiftsposter. Om det oväntade skulle ske, till exempel att du blir sjukskriven eller förlorar ditt jobb, finns risken att bolånet blir mycket betungande. För att undvika ekonomiska problem vid oförutsedda livshändelser finns bolåneskydd att teckna. Bolåneskydd är en slags försäkring som träder i kraft om du får svårt att betala månads- eller kvartalskostnaderna för lånet.

Comments are closed.